جک عراقی صادراتی

فروش جک سقفی عراقی فلزی نو

هنگامی که بحث فروش جک سقفی عراقی فلزی نو به میان می آید توجه به نکاتی چند، مفید خواهد بود. اول این که این جک برای انتقال نیروی وزن، آن هم به صورت متمرکز به کار می رود. در هنگام فروش جک سقفی عراقی فلزی نو این موضوع می تواند راهنمای خریداران باشد. تمرکز در انتقال نیرو به این معنی است که هر جک، تنها نیروی بخشی از  قسمتی که جک در زیر آن قرار دارد را به دوش می کشد. نکته دیگر که باید به آن توجه کرد این است که دهانه بخش یو شکل باید به اندازه استاندارد در نظر گرفته شود. دهانه کوچک، تیر سقفی را در بر نمی گیرد و دهانه بزرگ، با بخش های دیگر سقف تداخل می کند.

جک عراقی صادراتی

جک عراقی صادراتی

فروش جک سقفی عراقی فلزی نو و تفاوت آن با جک سقفی تی شکل

هنگام فروش جک سقفی عراقی فلزی نو توجه به تفاوت این جک با جی تی شکل اهمیت دارد. در جک تی شکل انتقال نیرو به صورت گسترده انجام می شود. یعنی سطحی که توسط جک نگه داشته می شود بزرگتر از بخشی است که توسط جک عراقی پوشش داده می شود. از طرف دیگر برای انتقال نیرو توسط جک عراقی، باید آنرا در زیر تیرهای افقی سقف قرار داد. یعنی تیر سقفی درون دهانه سرجک قرار می گیرد. در حالی که در جک تی شکل، سرجک زیر بخشی از سقف قرار می گیرد و این بخش محدود به تیرهای افقی سقف نیست. درواقع می توان گفت که انتقال نیروی وزن سقف به زمین، در جک تی شکل به صورت خطی و در جک عراقی به صورت نقطه ای انجام می شود.

 

مدیر فروش : مهندس محمدی

همراه : ۰۹۱۰۷۵۷۲۳۳۶

دفتر : ۰۲۵۳۶۵۵۱۱۸۷